Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Ditt skydd

I de flesta olycksfallsförsäkringar ingår nedanstående moment. I gruppavtalet kan dock ha avtalats att försäkringen ska innehålla andra moment.

Kostnader
Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr
Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Bestående nedsatt funktions eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet)
Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 47 300 kronor till dödsboet.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år.

Du kan oftast teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Ordförklaring

Förmånstagare: Den som får pengar från försäkringen.

Förmånstagarförordnande: Ett förmånstagarförordnade anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?