Sjuk- och olycksfalls-försäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som också ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet.

En invaliditet kan drabba någon efter ett olycksfall, men vanligast är att bli invalidiserad på grund av sjukdom.

Ditt skydd

Kostnader Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader och kristerapi/psykologtjänster, till följd av en olycksfallsskada.

Inkomstbortfall Till följd av en olycksfallsskada, för dagarna 29–90. Maximal försäkrad årslön är 378 400 kronor.

Sveda och värk under den akuta behandlings- och läkningstiden till följd av olycksfall.

Vanprydande ärr

Bestående nedsatt funktionsförmåga medicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall).

Bestående nedsatt arbetsförmåga ekonomisk invaliditet (till följd av olycksfall).

Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder

Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas försäkringsbeloppet ut till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagar­förordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Vad räknas som olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats.”

I Sjuk- och olycksfallsförsäkringen räknas även följande som olycksfallsskada:

 • Hjärtinfarkt
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Stroke
 • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, koagulationsrubbning, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Blödning i hjärnhinnan
  Subarachnoidalblödning.
 • Blodpropp i lungan
 • Lungemboli
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: koagulationsrubbning eller djup ventrombos.
 • Bristning i stora kroppspulsådern
  Bristning av aortaanerysm.
 • Plötslig, oförklarlig dövhet
  ”Sudden deafness”.
 • Plötslig näthinneavlossning
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: ögonsjukdom, synnedsättning med 8 dioptrier eller mer.

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år.

Du kan oftast teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Ordförklaring

Förmånstagare: Den som får pengar från försäkringen.

Förmånstagarförordnande: Ett förmånstagarförordnade anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?