Sjukförsäkring inom tjänstepension

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan vilket gör att inkomstbortfallet inte blir lika stort.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

En ersättning som beräknas utifrån din lön och betalas ut till dig varje månad när du blir arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall

Ersättningen börjar betalas ut efter en viss karens, normalt 90 dagar, och pågår som längst till och med månaden före den månad då du fyller 65 år.

Pengar

Månadsersättningen beräknas som ett procenttal av den lön din arbetsgivare har rapporterat in och är även beroende av graden av arbetsoförmåga.

Försäkringen är en tjänstepensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen vilket innebär att ersättningen från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst.

ERSÄTTNING UNDER TID SJUKPENNING BETALAS UT
Andel av lönen
angiven i basbelopp/år

Ersättning från och med sjukdag 91

Ersättning från och med sjukdag 361

0-8* 10 procent 0 procent
8*-20** 65 procent 65 procent
20**-30** 32,5 procent 32,5 procent

 

ERSÄTTNING UNDER TID SJUK- ELLER AKTIVITETSERSÄTTNING BETALAS UT
Andel av lönen angiven i basbelopp/år

Ersättning från och med den tidpunkt då Försäkringskassan påbörjat utbetalning av tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning

0-7,5* 15 procent
7,5*-20** 65 procent
20**-30** 32,5 procent

 

*Prisbasbelopp
**Inkomstbasbelopp

Var den här informationen till hjälp för dig?