Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Familjeskydd via valcentral

Familjeskydd är en pension till efterlevande. Om du har en tjänstepensionsförsäkring genom din anställning kan du välja familjeskydd i ditt pensionsval.

Du kan omfattas av familjeskydd från 28 års ålder (25 inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13). Bliwa erbjuder familjeskyddsförsäkring inom områdena:

  • ITPK
  • PPAK
  • ITPK-S
  • ITPK-Tele
  • ITP Premiebestämd ålderspension
  • PPA 13

Du tecknar familjeskydd via din tjänstepensionslösning som administreras av Valcentralen.se,  telefon 0771-44 44 00.

Tänk på

Om du väljer familjeskydd i samband med ditt första val har du en viss tid (se datum på svarsblanketten) på dig att välja utan att någon hälsoprövning görs. Gör du ditt val senare görs en hälsoprövning. Du som har ITP Premiebestämd ålderspension eller PPA 13 måste alltid fylla i en hälsodeklaration om du väljer mer än 40 prisbasbelopp (1 932 000 kronor).

För dig som tillhör området ITP-Tele finns ett grundskydd på 1 förhöjt prisbasbelopp utan hälsoprövning även om du inte gör något val. Vill du däremot höja nivån till 2 förhöjda prisbasbelopp, efter att tiden som anges på svarsblanketten har gått ut, måste du fylla i en hälsodeklaration.

Den som är ensamstående utan barn har ingen anledning att välja familjeskydd.

Försäkringen gäller tills du fyller 65 år.

Ditt skydd

Betalas ut under 5 år (5, 10, 15 eller 20 år inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13) till dina förmånstagare.

Förmånstagare är i första hand till din make/maka eller sambo och i andra hand till dina barn. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen (läs mer nedan). Blanketten kan beställas via valcentralen.se.

Pengar

Ersättning

Du väljer vilken nivå pensionen ska vara på: 1 förhöjt eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13). Väljer du familjeskydd med 1 förhöjt prisbasbelopp betyder det att din förmånstagare får motsvarande 1 förhöjt prisbasbelopp i efterlevandepension per år under 5 år (eller den utbetalningslängd du valt inom ITP Premiebestämd ålderspension eller PPA 13). 

Normalt sett börjar Bliwa Livförsäkring betala ut pensionen redan en månad efter dödsfallet. Det går dock att skjuta upp utbetalningen om du meddelar Bliwa före den första månadsutbetalningen. Du kan skjuta upp utbetalningen i högst 60 månader. Beloppet för pensionen räknas upp med 0,25 procent för varje månad utbetalningen skjuts upp.

Kostnad

Kostnaden för familjeskydd dras direkt från den avgift som din arbetsgivare betalar in. Premien 2021 är 53 kronor per månad för 1 förhöjt prisbasbelopp och 106 kronor per månad för 2 förhöjda prisbasbelopp.

Familjeskydd inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13 har en åldersdifferentierad premie. Här kan du se vad familjeskyddet inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13 kostar.

Fortsättningsförsäkring

Om man har valt familjeskydd och sedan blir arbetslös, kan man teckna en fortsättningsförsäkring. Detsamma gäller om man byter till en anställning där man inte kan välja familjeskydd.

Det krävs ingen hälsoprövning om man tecknar fortsättningsförsäkring inom 6 månader från det att den tidigare anställningen har upphört. Fortsättningsförsäkringen får tecknas med högst samma försäkringsbelopp som den försäkrade hade i sin tidigare anställning. Kostnaden för fortsättningsförsäkringen är något högre än för kollektivavtalat familjeskydd.

Den försäkrade betalar själv varje månad avgiften för fortsättningsförsäkringen och har därmed rätt att göra avdrag för premien i sin självdeklaration.

Den som inte tecknar en fortsättningsförsäkring omfattas av familjeskydd under högst 3 månader efter det att anställningen har upphört.

Kompletterande familjeskydd

Kompletterande familjeskydd är förlängd pension till efterlevande som du kan ha tecknat utöver det kollektivavtalade familjeskyddet. Den betalas normalt ut under 10 år. Utbetalningstiden förlängs om den försäkrade har barn under 20 år. Det finns tre pensionsbelopp att välja på: 1, 1,5 eller 2 prisbasbelopp per år. Avgiften för kompletterande familjeskydd betalar du själv. Alla som i sitt pensionsval (ITPK-liknande tjänstepensionsplan) har valt familjeskydd kan ha tecknat försäkringen.

Den försäkrade betalar själv varje månad avgiften för det kompletterande familjeskyddet och har därmed rätt att göra avdrag för premien i sin självdeklaration.

De fullständiga bestämmelserna finns i försäkringsvillkoren som kan beställas från Bliwa.

Familjeskydd via Pensionsvalet (Gamla PA-KFS)

Om du tillhör tjänstepensionsplanen Gamla PA-KFS via Pensionsvalet så kan du ha en familjeskyddsförsäkring via Bliwa. Vid dödsfall ger försäkringen 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år i 5 år. Kostnaden är 58 kronor/månad för 1 förhöjt prisbasbelopp och 116 kronor/månad för 2 förhöjda prisbasbelopp 2020. Du kan läsa mera om Gamla PA-KFS på www.pensionsvalet.se.

Förmånstagare

För de allra flesta passar det generella förmånstagarförordnande, som finns i försäkringsvillkoren. Du kan välja en annan förmånstagare, men bara någon av dem som är tillåtna enligt inkomstskattelagen. Dessa är:

  • make/maka, sambo, registrerad partner
  • tidigare make/maka, sambo, registrerad partner
  • barn, styvbarn och fosterbarn till den försäkrade eller till en av ovanstående personer.

Observera att barnbarn inte är tillåtna förmånstagare.

Blanketten kan beställas via valcentralen.se.

Prisbasbelopp

Försäkringsbelopp anges ofta i antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. Det fastställs av regeringen varje år enligt 2 kap 7 §, socialförsäkringsbalken (2010:110). I år är prisbasbeloppet 48 300 kronor. Det finns också ett förhöjt prisbasbelopp som år 2021 är 48 600 kronor.

Var den här informationen till hjälp för dig?