Kompletterande sjukförsäkring inom tjänstepension

Den kompletterande sjukförsäkringen minskar inkomstbortfallet vid en längre tids sjukdom genom att den kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och kollektivavtalad försäkring eller liknande pensionsplan (till exempel Bliwas sjukförsäkring).

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

En ersättning som beräknas utifrån din lön och betalas ut till dig varje månad när du blir arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall.

Ersättningen börjar betalas ut efter en viss karens, normalt 90 dagar,och pågår som längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

Pengar

Månadsersättningen beräknas som ett procenttal av den lön din arbetsgivare har rapporterat in och är även beroende av graden av arbetsoförmåga.

För den kompletterande sjukförsäkringen kan din arbetsgivare avtala om specifika procenttal som ersättningsbeloppet beräknas utifrån och hur länge utbetalningen ska pågå. Informationen om vad som gäller för din försäkring framgår av ditt försäkringsbesked.

Försäkringen är en tjänstepensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen vilket innebär att ersättningen från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst.

Var den här informationen till hjälp för dig?