Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring tecknas av din arbetsgivare för att säkerställa inbetalningarna till din ålderspension om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Försäkringsskyddet innebär att om du blir långvarigt arbetsoförmögen, befrias din arbetsgivare från sin skyldighet att betala premier till ålderspensionsförsäkring som denne tecknat med dig som anställd som försäkrad.

Bliwa övertar då helt eller delvis (beroende på graden av arbetsoförmåga) skyldigheten att betala denna premie.

Pengar

Försäkringsbeloppet som Bliwa betalar till din ålderspensionsförsäkring baseras på den premie som din arbetsgivare betalade innan du blev arbetsoförmögen. Storleken på ersättningen varierar beroende på graden av din arbetsoförmåga.

Utbetalning pågår så länge du är arbetsoförmögen, dock längst till och med månaden före den månad då du fyller 65 år.

Var den här informationen till hjälp för dig?