Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Detta är en kort beskrivning av försäkringen och Bliwa har TGL inom flera olika avtalsområden samt även  icke kollektivavtalad TGL där villkoren kan skilja sig åt. För att veta exakt vad som gäller för dig se villkoret för ditt avtalsområde.

Här kan du som har tecknat eller planerar att teckna TGL för dina anställda läsa om hur du sköter försäkringen och vilka som omfattas av den (klicka på texten).

Tänk på

Om du är privatanställd tjänsteman som fyllt 18 men inte 70 år och arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka omfattas du troligtvis av TGL. Om du arbetar mellan 8 och 16 timmar per vecka (avtalet mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK)  gäller  försäkringen med halva försäkringsbelopp. Se respektive villkor vad som gäller just inom ditt avtalsområde.

Du måste vara fullt arbetsför på din anställning för att omfattas av försäkringen när du anställs.

Försäkringen tecknas inte av en anställd utan man omfattas av den eller inte.

Ditt skydd

Under vissa förutsättningar gäller försäkringen även vid arbetslöshet, föräldraledighet, sjukdom och studier.

Om din anställning upphör före pensionsåldern får du oftast behålla försäkringsskyddet i tre månader.

Om du byter arbete och av någon anledning inte längre kan omfattas av någon TGL kan du själv teckna och betala en egen försäkring. En sådan försäkring kallas fortsättningsförsäkring.

Dödsfallskapital:
Om du dör får dina förmånstagare ett engångsbelopp (se tabell nedan). Förmånstagare är i turordning:

Enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK eller icke kollektivavtalad  TGL i Bliwa gäller följande :
För andra avtalsområden hänvisar vi till vilkoren då dessa kan skilja sig åt från denna nedan

  1. Make/maka/registrerad partner
  2. Barn, barnbarn
  3. Föräldrar

Om varken make/maka, registerad partner, barn eller föräldrar finns i livet och inget särskilt förmånstagarförordnande har gjorts, betalas ett halvt prisbasbelopp ut till den avlidnes dödsbo.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett för detta finns under Blanketter och villkor.

Barntillägg:
Om du vid dödsfallet har barn som inte har fyllt 20 år får varje barn ett belopp (se tabell nedan).

Makeförsäkring: Om din maka/registrerade partner inte har en egen TGL omfattas även han eller hon av din försäkring om ni vid dödsfallet har barn som är under 17 år.

Ersättning

Det maximala grundbeloppet vid hel ersättning motsvarar 285 600 kronor (6 prisbasbelopp). Antalet prisbasbelopp som betalas ut sjunker med stigande ålder. Det finns dock ett undantag; grundbeloppet är alltid 6 prisbasbelopp om den försäkrade vid dödsfallet har barn som inte har fyllt 17 år.

Ersättningen är skattefri.

Om tjänstemannen vid dödsfallet fyllt: Grundbelopp:
18 men inte 55 år 285 600 KR (6 PBB)
55 men inte 56 år 261 800 KR (5,5 PBB)
56 men inte 57 år 238 000 KR (5 PBB)
57 men inte 58 år 214 200 KR (4,5 PBB)
58 men inte 59 år 190 400 KR (4 PBB)
59 men inte 60 år 166 600 KR (3,5 PBB)
60 men inte 61 år 142 800 KR (3 PBB)
61 men inte 62 år 119 000 KR (2,5 PBB)
62 men inte 63 år 95 200 KR (2 PBB)
63 men inte 64 år 71 400 KR (1,5 PBB)
64 men inte 70 år 47 600 KR (1 PBB)

 

Till barn som inte fyllt 20 år betalas ett belopp ut enligt följande:

Om barnet vid dödsfallet: Barntillägg:
inte fyllt 17 år 95 200
har fyllt 17 men inte 19 år 71 400
har fyllt 19 men inte 20 år 47 600

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Fortsättningsförsäkring TGL

Fortsättningsförsäkring TGL är en försäkring som du kan ansöka om ifall din tjänstegrupplivförsäkring slutar att gälla. Det kan till exempel ske om din anställning upphör. Grundbelopp och barntillägg är desamma som i TGL-försäkringen.

Ersättningen från fortsättningsförsäkring TGL samordnas med ersättning från annan TGL-försäkring, om du skulle ha en sådan. Det betyder att ersättning endast betalas ut från en av försäkringarna. Du som har börjat en ny anställning och har en TGL-försäkring ska därför inte teckna en fortsättningsförsäkring.

Premien för fortsättningsförsäkring TGL beror på den försäkrades ålder och kön. Om du på grund av sjukdom eller olycksfall får hel sjukersättning eller hel tidsbegränsad sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring ska du meddela oss detta. Du behöver då inte betala någon avgift.

Blankett för att ansöka om premiebefrielse finns under Blanketter och villkor. Där finns även informationsmaterial och ansökningsblankett för fortsättningsförsäkring TGL.

Ordförklaring

Förmånstagare: Den som får pengar från försäkringen.

Förmånstagarförordnande: Ett förmånstagarförordnade anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Var den här informationen till hjälp för dig?