Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 67 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Invaliditet
Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader
Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr
Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vid dödsfall
Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 47 300 till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp vid invaliditet
Månadskostnad
946 000 KR (20 PBB) 28 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 38 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 48 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 58 KR

Ekonomisk invaliditet: Från 55 år minskar beloppet med 5 %-enheter per år.
Medicinsk invaliditet: Från 55 år minskar beloppet med 5%-enheter per år.

Ersättningen är skattefri.

Blanketter och villkor

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Var den här informationen till hjälp för dig?