Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En invaliditet kan drabba någon både efter ett olycksfall men kanske vanligast på grund sjukdom. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring men som även ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 67 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster, till följd av en olycksfallsskada.

Inkomstbortfall, till följd av en olycksfallsskada, för dagarna 29–90. Maximal försäkrad årslön är 7,5 prisbasbelopp.

Ärr och andra utseendemässiga skadeföljder (till följd av sjukdom och olycksfall).
Sveda och värk under den akuta behandlings- och läkningstiden (till följd av olycksfall).
Ersättning för lyte och men (till följd av olycksfall).

Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall). Bestående nedsatt arbetsförmåga ekonomisk invaliditet (till följd av olycksfall). Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas {Procent av prisbasbelopp} kr till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagar­förordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Pengar

Försäkringsbelopp reduceras
från 55 års ålder med 5 %-enheter per år
Månadskostnad
  -35 år 36-45 år 46-55 år 55-66 år
946 000 KR (20 PBB) 43 KR 61 KR 68 KR 80 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 65 KR 91 KR 102 KR 120 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 87 KR 121 KR 136 KR 160 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 108 KR 152 KR 170 KR 201 KR

Ekonomisk invaliditet: från 55 år minskar beloppet med 5 %-enheter per år.
Medicinsk invaliditet: från 55 år minskar beloppet med 5%-enheter per år.

Ersättningen är skattefri.

Blanketter och villkor

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats.”

I Sjuk- och olycksfallsförsäkringen räknas även följande som olycksfallsskada:

 • Hjärtinfarkt
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Stroke
 • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, koagulationsrubbning, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Blödning i hjärnhinnan
  Subarachnoidalblödning.
 • Blodpropp i lungan
 • Lungemboli
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: koagulationsrubbning eller djup ventrombos.
 • Bristning i stora kroppspulsådern
  Bristning av aortaanerysm.
 • Plötslig, oförklarlig dövhet
  ”Sudden deafness”.
 • Plötslig näthinneavlossning
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: ögonsjukdom, synnedsättning med 8 dioptrier eller mer.

Var den här informationen till hjälp för dig?