Tjänstegrupplivförsäkring

Din arbetsgivare har tecknat avtal om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. Bliwas TGL är utformad enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Tänk på

Detta är en kort beskrivning av TGL försäkringen. För att veta exakt vad som gäller för dig se villkoret under Blanketter och Villkor.

Om du är privatanställd tjänsteman som fyllt 18 men inte 70 år och arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka omfattas du troligtvis av TGL. Om du arbetar mellan 8 och 16 timmar gäller försäkringen med halva försäkringsbelopp.

Du måste vara fullt arbetsför för din anställning för att omfattas av  försäkringen när du anställs.

Ditt skydd

Under vissa förutsättningar gäller försäkringen även vid arbetslöshet, föräldraledighet, sjukdom och studier.

Om din anställning upphör före pensionsåldern får du oftast behålla försäkringsskyddet i tre månader.

Om du byter arbete och av någon anledning inte längre kan omfattas av någon TGL kan du själv teckna och betala en egen försäkring. En sådan försäkring kallas fortsättningsförsäkring.

För att ändra ditt förmånstagarförordnande inom tjänstegrupplivförsäkringen måste du ladda ner en blankett från Collectum:  Ändrat förmånstagarförordnande kollektivavtalad TGL inom Svenskt Näringsliv/PTK.

Om du dör får dina förmånstagare ett engångsbelopp (se tabell nedan). Förmånstagare är i turordning:

  1. Make/maka/registrerad partner
  2. Barn, barnbarn
  3. Föräldrar

Om varken make/maka/registrerad partner, barn eller föräldrar finns i livet och inget särskilt förmånstagarförordnande har gjorts, betalas ett halvt prisbasbelopp ut till ditt dödsbo.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

Om du vid dödsfallet har barn som inte har fyllt 20 år får varje barn ett belopp (se tabell nedan).

Om din make/maka/sambo inte har en egen TGL omfattas även han eller hon av din försäkring om ni vid dödsfallet har barn som är under 17 år.

Pengar

Det maximala grundbeloppet vid hel ersättning motsvarar 283 800 kronor (6 prisbasbelopp). Antalet prisbasbelopp som betalas ut sjunker med stigande ålder. Det finns dock ett undantag; grundbeloppet är alltid 6 prisbasbelopp om du vid dödsfallet har barn som inte har fyllt 17 år.

Ersättningen är skattefri.

Om personen vid dödsfallet fyllt: Grundbelopp:
18 men inte 55 år 283 800 KR (6 PBB)
55 men inte 56 år 260 150 KR (5,5 PBB)
56 men inte 57 år 236 500 KR (5 PBB)
57 men inte 58 år 212 850 KR (4,5 PBB)
58 men inte 59 år 189 200 KR (4 PBB)
59 men inte 60 år 165 550 KR (3,5 PBB)
60 men inte 61 år 141 900 KR (3 PBB)
61 men inte 62 år 118 250 KR (2,5 PBB)
62 men inte 63 år 94 600 KR (2 PBB)
63 men inte 64 år 70 950 KR (1,5 PBB)
64 men inte 70 år 47 300 KR (1 PBB)

 

Till barn som inte fyllt 20 år betalas ett belopp ut enligt följande:

Om barnet vid dödsfallet: Barntillägg:
inte fyllt 17 år 94 600 KR (2 PBB)
har fyllt 17 men inte 19 år 70 950 KR (1,5 PBB)
har fyllt 19 men inte 20 år 47 300 KR (1 PBB)

Fortsättningsförsäkring TGL

Fortsättningsförsäkring TGL är en försäkring som du kan ansöka om ifall din tjänstegrupplivförsäkring slutar att gälla. Det kan till exempel ske om din anställning upphör. Grundbelopp och barntillägg är desamma som i TGL-försäkringen.

Ersättningen från fortsättningsförsäkring TGL samordnas med ersättning från annan TGL-försäkring, om du skulle ha en sådan. Det betyder att ersättning endast betalas ut från en av försäkringarna. Du som har börjat en ny anställning och har en TGL-försäkring ska därför inte teckna en fortsättningsförsäkring.

Priset för fortsättningsförsäkring TGL beror på ålder och kön. Om du på grund av sjukdom eller olycksfall får hel sjukersättning eller hel tidsbegränsad sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring ska du meddela oss detta. Du behöver då inte betala någon avgift. Det kallas att du har blivit premiebefriad.

Blankett för att ansöka om premiebefrielse finns under Blanketter och villkor. Där finns även informationsmaterial och ansökningsblankett för fortsättningsförsäkring TGL.

Ordförklaring

Förmånstagare: Den som får pengar från försäkringen.

Förmånstagarförordnande: Ett förmånstagarförordnade anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Var den här informationen till hjälp för dig?