Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Dessa kan omfattas av TGL

Vilka som omfattas av försäkringen

När arbetsgivaren tecknar en TGL-försäkring gäller den för anställda och verksamma delägare i bolaget. Företaget betalar en premie för varje person och ska löpande meddela Bliwa Livförsäkring vid förändringar.

Dessa ska omfattas

TGL ska omfatta anställda som:

  1. har fyllt 18 men inte 70 år (dock inte nyanställda som fyllt 65 år)
  2. arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka
  3. uppfyller hälsokraven (se ansökan)

Anställda som är partiellt arbetsföra vid anställningstillfället och som arbetar mer än 8 timmar i genomsnitt per vecka ska också omfattas av försäkringen.

Anställda som vid anslutningstidpunkten inte uppfyller hälsokraven ska anmälas till TGL så snart de åter blir fullt arbetsföra.

Försäkringen gäller till och med månaden innan den anställda går i pension.

Även egen företagare som arbetar i sitt företag kan omfattas av TGL. Som egen företagare räknas:

  • Aktieägare som själv eller tillsammans med make/maka, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i aktiebolaget
  • Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma) samt samtliga ägare i handelsbolag
  • Komplementären i kommanditbolag.

Är rätt personer försäkrade?

Som försäkringstagare behöver du registrera personer som har börjat och slutat sin anställning hos dig, eftersom det i sin tur påverkar vilka som kan omfattas av försäkringen. För att underlätta registreringen har vi skapat en digital tjänst. Ladda ner ansökan här

Omfattas även deltidsanställda?

Ja, men man måste arbeta minst 8 timmar i veckan. För den som arbetar mellan 8 och 16 timmar i genomsnitt per vecka gäller försäkringen med halva beloppet. Ersättningen kan då högst bli 3 prisbasbelopp och barntillägget högst 1 prisbasbelopp per barn.

TGL gäller inte under de 6 första månaderna av en anställning för den som arbetar mellan 8 och 16 respektive 15 timmar. Har personen tidigare haft en anställning då han eller hon omfattades av TGL-försäkringen gäller den dock från första anställningsdagen på den nya arbetsplatsen.

Ska man betala premie för föräldralediga?

Ja, premien ska betalas och TGL gäller som om personen hade arbetat.

Ska man betala premie för studielediga?

Nej, TGL gäller inte vid tjänstledighet under anställningen.

Vad gäller för dem som gör värnplikt?

Den som gör sin grundutbildning som värnpliktig omfattas inte av TGL utan istället av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Företaget ska alltså inte betala TGL-premien då. Däremot gäller TGL för dem som deltar i militär repetitionsövning.

Vad gäller för långtidssjuka?

De som är långtidssjuka omfattas av TGL. Men när någon varit sjuk i mer än 90 dagar blir han eller hon premiebefriad. Företaget behöver alltså inte betala någon premie då.

Meddela därför Bliwa Livförsäkring när en anställd varit sjuk i mer än 90 dagar och kontakta oss när personen åter är i tjänst

TGL gäller även för den som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur gäller TGL för arbetslösa?

Försäkringen gäller även en tid efter det att anställningen upphört, ett så kallat efterskydd.

Efterskyddet gäller under lika lång tid som den anställde har omfattats av försäkringen, men högst i 24 månader. Därefter har personen en allmän efterskyddsperiod på 3 månader.

Efterskyddet gäller också för den som går på omskolning som ordnas av en myndighet och för den som får bidrag av Trygghetsrådet för utbildning.

Efterskyddet gäller under förutsättning att personen aktivt söker arbete (de fullständiga kraven finns i försäkringsvillkoren). Om han eller hon inte har fått något arbete inom den tiden finns möjlighet att på egen bekostnad teckna fortsättningsförsäkring TGL. Det måste man dock göra innan efterskyddstiden är slut.