Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Barn- och gravidförsäkring

Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna och de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall under skoltid. Med Bliwas barn- och gravidförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Försäkring innehåller gravidförsäkring och barnförsäkring. Den finns i två omfattningar; Bas och Premium Extra. Det som skiljer dem åt är i vilken grad psykiska diagnoser omfattas. 

Försäkringen kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten för föräldrar och syskon. För det ofödda barnet/barnen gäller försäkringen tidigast från och med graviditetsvecka 23. En förutsättning för att omfattas av graviditetsskyddet är att försäkringen är tecknad före vecka 36 i graviditeten. När barnet är fött så är barnförsäkringen redan tecknad, då återstår bara att komplettera med barnets, eller barnens, personnummer. Gravidförsäkringen gäller fram tills barnet är 6 månader gammalt.

Skydd

Invaliditet vid sjukdom
Ersättning om barnet får en bestående medicinsk nedsättning (medicinsk invaliditet) eller funktionsnedsättning (ekonomisk invaliditet) på grund av en sjukdom. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av nedsättning samt vilken barnförsäkring du har tecknat:

  • Barnförsäkring Bas – ingen ersättning utgår för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem.
  • Barnförsäkring Premium Extra – ersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem, beräknas utan undantag eller begränsning.

Ingen ersättning lämnas för sjukdomar som uppträder före barnets 6-månadersdag, oavsett vilken omfattning på barnförsäkring du tecknat.

Invaliditet vid olycksfall
Ersättning om barnet får en bestående nedsättning av sin fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller sin framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av invaliditet.

Vårdkostnadsersättning
Om Försäkringskassan beviljat vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn, kan vårdnadshavaren som beviljats ersättningen också få vårdkostnadsersättning från barnförsäkringen. Inträffar skadan inom gravidförsäkringen kan ersättningen som mest bli 1 prisbasbelopp under ett år. Därefter kan ersättningen som mest bli 1 prisbasbelopp per år i 6 år. Vårdnadshavaren kan inte få vårdkostnadsersättning för sjukdomar som uppträder före barnets 6-månadersdag.

Ersättning vid dödsfall
Under tid med gravidförsäkring: Om det försäkrade barnet (från vecka 23 i graviditeten) avlider betalas 1 prisbasbelopp till dig som tecknat barnförsäkringen. Om en förälder avlider betalas 10 prisbasbelopp till dödsboet.

Under tid med barnförsäkring: Om det försäkrade barnet avlider betalas 1 prisbasbelopp till barnets dödsbo.

Ersättning för ärr
Ersättning vid ärr och andra utseendemässiga skadeföljder till följd av sjukdom eller olycksfall.

Kostnadsersättning
Ersätter kostnader för resor, tandskador, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel, kristerapi, sjukhusvård och kostnader för vård i hemmet. Se villkoren för vad som gäller under graviditet och under barnets 6 första månader.

Diagnosersättning i gravidförsäkringen
Ersättning vid vissa medfödda sjukdomsdiagnoser exempelvis Downs syndrom, cerebral pares (CP) och cancer. Du kan se alla sjukdomsdiagnoser i villkoret. 1 prisbasbelopp i Bas och 3 prisbasbelopp i Premium Extra. 

Diagnosersättning i barnförsäkringen
Ersättning vid vissa sjukdomsdiagnoser, exempelvis malign cancer, fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och multipel skleros (MS). Du kan se alla sjukdomsdiagnoser i villkoret. 1 prisbasbelopp i Bas och 3 prisbasbelopp i Premium Extra. 

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Pengar

Försäkringsbelopp Månadskostnad
  Bas Premium extra
1 428 000 KR (30 PBB) 84 KR 218 KR
2 380 000 KR (50 PBB) 113 KR 323 KR


I den här försäkringen används en så kallad enbarnspremie villket innebär att du betalar en månadskostnad per barn.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till månaden barnet fyller 25 år eller du fyller 67 år.

Du kan teckna försäkringen för dina och din make, maka, sambos arvsberättigade barn samt för barn som är familjehemsplacerade hos dig.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?