Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Olycksfallsförsäkring

Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.

Detta är en kortfattad beskrivning av olycksfallsförsäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Invaliditet
Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader
Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr
Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vid dödsfall
Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 47 600 till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD
952 000 KR(20 PBB) 30 KR
1 428 000 KR(30 PBB) 41 KR
1 904 000 KR(40 PBB) 51 KR
2 380 000 KR(50 PBB) 62 KR


Reduktioner

Ekonomisk invaliditet: från 55 år minskar försäkringsbeloppet (maxersättningen) med 5 procentenheter per år.
Medicinsk invaliditet: från 55 år minskar försäkringsbeloppet (maxersättningen) med 5 procentenheter per år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till månaden du fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Var den här informationen till hjälp för dig?