Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning. Denna försäkring kompletterar den försäkring som ingår i medlemskapet i Journalistförbundet med högre ersättningsbelopp.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 67 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Kostnader
Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden

Ärr och andra utseendemässiga skadeföljder

Bestående nedsatt funktions eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet)
Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas {Procent av prisbasbelopp} kronor till dödsboet.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

Som enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet har du redan en olycksfallsförsäkring gratis via medlemskapet. Därför kostar det mindre för dig att uppnå samma försäkringsskydd som medförsäkrad eller dubbelorganiserad medlem.

Dubbelorganiserad medlem
Medförsäkrad

1 182 500 KR  61 KR

Enkelorganiserad medlem

236 500 KR

Ingår i medlemskapet

  946 000 KR   

36 KR

VEM KAN TECKNA MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP 
VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD

Försäkringen reduceras vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 års ålder. Ingen reducering vid medicinsk invaliditet.

Ersättningen är skattefri.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Var den här informationen till hjälp för dig?