Barnförsäkring

De försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall under skoltid. Med Bliwas barnförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Bliwas barnförsäkring innehåller gravidförsäkring och barnförsäkring. Barnförsäkringen finns i två omfattningar; Premium och Premium Extra. Den största skillnaden är ersättningsnivån för psykiska diagnoser. Ersättning för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) har tidigare i stor utsträckning varit begränsade inom barnförsäkring men vi vill förändra detta. I Premium Extra bedöms därför funktions- och medicinsk nedsättning lika för alla sjukdomar, oavsett vilken diagnoskategori de tillhör.

Bliwas barnförsäkring kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten för föräldrar och syskon. För det ofödda barnet/barnen gäller försäkringen tidigast från och med graviditetsvecka 23. En förutsättning för att omfattas av graviditetsskyddet är att den är tecknad före vecka 36 i graviditeten. När barnet är fött så är barnförsäkringen redan tecknad, då återstår bara att komplettera med barnets, eller barnens, personnummer. Gravidförsäkringen gäller fram tills barnet är 6 månader gammalt.

Skydd

Invaliditet vid sjukdom

Ersättning om barnet får en bestående medicinsk nedsättning (medicinsk invaliditet) eller funktionsnedsättning (ekonomisk invaliditet) på grund av en sjukdom. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av nedsättning samt vilken barnförsäkring du har tecknat:

 • Barnförsäkring Premium Extra – ersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem, beräknas utan undantag eller begränsning.
 • Barnförsäkring Premium – ersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem, beräknas på 10 procent av försäkringsbeloppet.

Ingen invaliditetsersättning för sjukdomar som uppträder före barnets 6-månadersdag, oavsett vilken omfattning på barnförsäkring du tecknat.

Invaliditet vid olycksfall

Ersättning om barnet får en bestående medicinsk nedsättning (medicinsk invaliditet) eller funktionsnedsättning (ekonomisk invaliditet) på grund av ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av nedsättning.

Vårdkostnadsersättning

Om Försäkringskassan beviljat vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn, kan vårdnadshavare som beviljats vårdbidraget också få vårdkostnadsersättning från barnförsäkringen. Inträffar skadan inom gravidförsäkringen kan ersättningen som mest bli 46 500 kronor (1 PBB) under ett år. Därefter kan ersättningen som mest bli 46 500 kronor (1 PBB) per år i 6 år.

Ersättning vid dödsfall

Under tid med gravidförsäkring: Om det försäkrade barnet (från vecka 23 i graviditeten) avlider betalas Procent av prisbasbelopp Procent av prisbasbelopp 46 500 kronor (1 PBB) till dig som tecknat barnförsäkringen. Om en förälder avlider betalas Procent av prisbasbelopp 465 000 kronor (10 PBB) till dödsboet.

Under tid med barnförsäkring: Om det försäkrade barnet avlider betalas 46 500 kronor (1 PBB) till barnets dödsbo.

Ersättning för ärr

Ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder till följd av olycksfall eller sjukdom.

Kostnadsersättning

Ersätter kostnader för resor, tandskador, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel, kristerapi, sjukhusvård och kostnader för vård i hemmet. Se villkoren för vad som gäller under graviditet.

Diagnosersättning i gravidförsäkringen

Procent av prisbasbelopp 93 000 kronor (2 PBB) vid följande medfödda sjukdomsdiagnoser:

 • Blödarsjuka
 • Downs Syndrom
 • Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
 • Spina bifida (ryggmärgsbråck)
 • Medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
 • Medfödda missbildningar av hjärtats klaffar
 • Medfödda missbildningar av de stora artärerna
 • Reduktionsmissbildningar av övre extremitet
 • Reduktionsmissbildning av undre extremitet
 • Blindhet (och gravt nedsatt syn)
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Cerebral pares (CP)
 • Cancer.

Diagnosersättning i barnförsäkringen

46 500 kronor (1 PBB) för Premium, 93 000 kronor (2 PBB) för Premium Extra vid följande sjukdomsdiagnoser:

 • Cancer, malign
 • Kvarstående men av hjärnhinneinflammation
 • Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
 • Neuroborrelios
 • Upphörande av njurfunktion
 • Organtransplantation
 • HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling
 • Dövhet
 • Förlust av arm eller ben
 • Blindhet
 • Förlorad talförmåga
 • Förlamning
 • Multipel skleros
 • Stroke.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2019 är det 46 500 kronor.

MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP VID INVALIDITET MÅNADSKOSTNAD
  Premium Premium extra
1 395 000 KR (30 PBB) 102 KR 171 KR
1 860 000 KR (40 PBB) 124 KR 214 KR
2 325 000 KR (50 PBB) 146 KR 257 KR

I den här försäkringen används en så kallad enbarnspremie vilket innebär att du betalar en månadskostnad per barn.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Barnförsäkringen gäller som längst till och med den månad barnet fyller 25 eller du fyller 67 år. Om du fortfarande är medlem efter 67 år och inte gått över till passivt medlemskap som pensionär kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år. Gravidförsäkringen gäller fram tills barnet är 6 månader gammalt.

Du kan teckna försäkringen för dina och din make/maka/sambos arvsberättigade barn samt för barn som är familjehemsplacerade hos dig.

Läs mer och ansök

Ansök om barnförsäkringen via: 

Mina sidor

Läs mer om den nya barnförsäkringen:
Förköpsinformationen för 2018
Villkor för 2018

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.