Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Ditt skydd

Invaliditet

Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av invaliditet.

Kostnader

Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr

Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vid dödsfall

Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 50 000 kronor till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp vid invaliditet
Månadskostnad
18-70 ÅR
976 500 KR (21 PBB) 51 KR
1 441 500 KR (31 PBB) 70 KR
1 906 500 KR (41 PBB) 88 KR
2 371 500 KR (51 PBB) 106 KR

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år. Om du fortfarande är medlem efter 67 år och inte gått över till passivt medlemskap som pensionär kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år. 

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.