Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem och längst tills du fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Kostnader
Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader, kristerapi och ­merkostnader.

Sveda och värkSveda och verk under den akuta behandlings- och läketiden som medfört sjukskrivning till minst 25 procent i 30 dagar.

Ärr och andra utseendemässiga skadeföljder

Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga (Medicinsk eller ­ekonomisk invaliditet). Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Om du dörOm du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 46 500 kronor till dödsboet. Om du vill att någon annan ska få ersättningen kan du ändra turordningen på en speciell blankett som heter förmånstagarförordnande.

Pengar

1 395 000 KR (30 PBB) 47 KR
2 325 000 KR (50 PBB) 72 KR
MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP
VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD

Försäkringen reduceras vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter per år från och med 46 års ålder och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 års ålder.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2019 är det 46 500 kronor.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Var den här informationen till hjälp för dig?