Barn- och gravidförsäkring

Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna. Med Bliwas barn- och gravidförsäkring får ditt barn ett ekonomiskt skydd dygnet runt, året om, både vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen innehåller även en gravidförsäkring.

Bliwas barn- och gravidförsäkring innehåller en gravidförsäkring och barnförsäkring. Försäkringen finns i två omfattningar; Premium och Premium Extra. Det som skiljer dem åt är i vilken grad psykiska diagnoser omfattas.   

Försäkring kan börja gälla redan från vecka 10 i graviditeten för föräldrar och syskon. För det ofödda barnet/barnen gäller försäkringen tidigast från och med graviditetsvecka 23. En förutsättning för att omfattas av graviditetsskyddet är att försäkringen är tecknad före vecka 36 i graviditeten. När barnet är fött så är barnförsäkringen redan tecknad, då återstår bara att komplettera med barnets, eller barnens, personnummer. Gravidförsäkringen gäller fram tills barnet är 6 månader gammalt.

Skydd

Invaliditet vid sjukdom
Ersättning om barnet får en bestående medicinsk nedsättning (medicinsk invaliditet) eller funktionsnedsättning (ekonomisk invaliditet) på grund av en sjukdom. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av nedsättning samt vilken barnförsäkring du har tecknat:

  • Barnförsäkring Premium Extra – ersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem, beräknas utan undantag eller begränsning.
  • Barnförsäkring Premium – ersättningen för psykiska sjukdomar och beteendestörningar (ICD F00-F99) samt följder av dem, beräknas på 10 procent av försäkringsbeloppet.

Ingen ersättning lämnas för sjukdomar som uppträder före barnets 6-månadersdag, oavsett vilken omfattning på barnförsäkring du tecknat.

Invaliditet vid olycksfall
Ersättning om barnet får en bestående nedsättning av sin fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller sin framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av invaliditet.

Vårdkostnadsersättning
Om Försäkringskassan beviljat vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av barn, kan vårdnadshavaren som beviljats vårdbidraget också få vårdkostnadsersättning från barnförsäkringen. Inträffar skadan inom gravidförsäkringen kan ersättningen som mest bli 1 prisbasbelopp under ett år. Därefter kan ersättningen som mest bli 1 prisbasbelopp per år i 6 år.

Ersättning vid dödsfall
Under tid med gravidförsäkring: Om det försäkrade barnet (från vecka 23 i graviditeten) avlider betalas 1 prisbasbelopp till dig som tecknat barnförsäkringen. Om en förälder avlider betalas 10 prisbasbelopp till dödsboet

Under tid med barnförsäkring: Om det försäkrade barnet avlider betalas 1 prisbasbelopp till barnets dödsbo.

Ersättning för ärr
Ersättning för av ärr och andra utseendemässiga skadeföljder till följd av sjukdom eller olycksfall.

Kostnadsersättning
Ersätter kostnader för resor, tandskador, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel, kristerapi, sjukhusvård och kostnader för vård i hemmet. Se villkoren för vad som gäller under graviditet.

Diagnosersättning i gravidförsäkringen
Ersättning vid vissa medfödda sjukdomsdiagnoser exempelvis Downs syndrom, cerebral pares (CP) och cancer. Du kan se alla sjukdomsdiagnoser i villkoret. 94 600 kronor för Premium och 141 900 kronor för Premium Extra

Diagnosersättning i barnförsäkringen
Ersättning vid vissa sjukdomsdiagnoser, exempelvis malign cancer och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Du kan se alla sjukdomsdiagnoser i villkoret. 94 600 kronor för Premium och 141 900 kronor för Premium Extra

 

Föräldrastöd

Som förälder kan man ibland behöva stöd när det gäller sina eller sin partners barn. Tveka inte att kontakta hjälplinjen för stöd och vägledning. Du ringer 08-409 039 01 mellan 08:00 – 20:00 alla dagar. Tjänsten tillhandahålls av Falck Healthcare AB.

Falck Healthcares telefonrådgivare är socionomer (beteendevetare). Samtalen är därför inte av medicinsk karaktär och samtalen är inte en del av din försäkring. Du är anonym gentemot Bliwa, vilket betyder att Bliwa inte har kunskap om, eller ansvarar för, rådgivningen.

Det kan röra sig om frågor som

  • Min son sitter mest vid datorn, umgås aldrig med kompisar.
  • Jag känner mig otillräcklig som förälder, tiden räcker inte till.
  • Hur ska jag prata med mitt barn om alkoholvanor?
  • Skolan har tagit kontakt med mig om min dotter, de misstänker att hon har en diagnos.
  • Min bonusdotter är väldigt aggressiv och jag vet inte hur jag ska hantera situationen längre.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp vid invaliditet
Månadskostnad
  Premium Premium extra
946 000 KR (20 PBB) 96 KR 156 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 120 KR 204 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 145 KR 252 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 169 KR 301 KR

 
I den här försäkringen används en så kallad enbarnspremie vilket innebär att du betalar en månadskostnad per barn.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47 300 kronor.

Tänk på

Barn- och gravidförsäkringen gäller som längst till och med den månad barnet fyller 25 eller tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Gravidförsäkringen gäller fram tills barnet är 6 månader gammalt.

Du kan teckna försäkringen för dina och din make/maka/sambos arvsberättigade barn samt för barn som är familjehemsplacerade hos dig.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.