Olycksfallsförsäkring

Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.

Ditt skydd

Invaliditet

Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader

Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr

Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden då olycksfallet medfört sjukskrivning till viss del, samt för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vid dödsfall

Om du avlider till följd av en olycksfallsskada betalas 47 300 kronor till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem. Blanketten finner du under blanketter och villkor.

Pengar

MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD
946 000 KR (20 PBB) 29 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 42 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 58 KR

 
Reduktion
Från 46 år minskar försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år vid ekonomisk invaliditet och med 2,5 procentenheter per år vid medicinsk invaliditet. 

Ersättningen är skattefri.

 

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47 300 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.