Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Just nu fungerar inte sökfunktionen på den här sidan. Vi arbetar med att lösa det så snart vi kan! Kontakta gärna vår kundservice om du har några frågor så hjälper vi dig.

Olycksfallsförsäkring student

Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.

Som studentmedlem i Unionen kan du teckna olycksfallsförsäkringen till ett lägre pris.

Ditt skydd

Invaliditet

Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller din framtida arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader

Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk, ärr

Ersättning för sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden då olycksfallet medfört sjukskrivning till viss del. Den ger också rätt till ersättning för ärr av så kallat klart framträdande karaktär och andra följde av olyckan som påverkat utseendet.

Vid dödsfall

Om du avlider till följd av en olycksfallsskada betalas 48 300 kronor till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem. Blanketten hittar du under blanketter och villkor.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Pengar

Maxersättning försäkringsbelopp vid invaliditet

Månadskostnad
966 000 KR (20 PBB) 20 KR

 
Reduktion
Från 46 år minskar försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år vid ekonomisk invaliditet och med 2,5 procentenheter per år vid medicinsk invaliditet.

Ersättningen är skattefri.

 

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2022 är det 48 300 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 67 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.