Ansvarsfull arbetsgivare

För att göra ett bra jobb måste man se den stora bilden och förstå sin roll i den. Man måste ha kunskaper och verktyg och man måste känna stöd och uppmuntran. En grundförutsättning är att må bra och ha en sund balans i livet.

Medarbetare som mår bra...
Vi vill uppnå en arbetsmiljö där vare sig fysiska, psykiska eller sociala situationer leder till ohälsa. Vi har tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och jämställdhet samt nolltolerans mot alla former av mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. I frekventa medarbetarsamtal sätter vi fokus på hur individen mår och bidrar. En viktig del är att fånga tidiga signaler på ohälsa och chefer har en verktygslåda som hjälper dem att leva upp till arbetsmiljölagen och att främja hälsa. I vår rehabiliteringsprocess ingår tidiga samtalsdialoger och stöd när det gäller psykisk ohälsa. Vi har träningsbidrag, massage och kontinuerliga hälsosatsningar eftersom fysisk aktivitet är viktigt för en bra och hållbar hälsa. För att stärka medarbetarnas trygghet erbjuder vi självklart bra försäkringar.

... får utvecklas i sin yrkesroll...
Bliwa ska vara en arbetsplats där alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas i sin yrkesroll. Därför är vi transparenta med information och involverar brett i planering, prioritering och utveckling. Bliwa uppmuntrar såväl intern som extern utbildning och många medarbetare väljer att vidareutvecklas genom att byta roll inom företaget. Lokaler och arbetssätt uppmuntrar till interaktion och samverkan över avdelningsgränserna.

... och har balans i livet...
Idag anger många av Bliwas medarbetare att de har en hög arbetsbelastning. I den starka tillväxt som Bliwa har befunnit sig i är det inte konstigt, men heller inte acceptabelt i längden. Vi försöker komma tillrätta med problemet genom nyrekryteringar, inhyrning av extra resurser och utveckling av arbetssätt. På så sätt har vi minskat belastningen men vi är inte nöjda utan fortsätter arbetet. För att hjälpa medarbetare att få balans i livet har vi flextid, flexibla arbetsfria dagar och extra föräldraersättning. Under årets fyra ljusaste månader kortar vi arbetstiden för att ge möjlighet till extra återhämtning. Vi har särskilda ytor i lokalen som ger möjlighet till reflektion, exempelvis ett mindfullnesrum. Bliwas Employee Engagement Manager koordinerar arbetet för att skapa engagemang och delaktighet och till medarbetarklubben Magna kan alla medarbetare föreslå sätt vi kan höja trivsel, motivation och gemenskap.

... kan känna engagemang, stolthet och arbetsglädje