Hållbara investeringar.

Som försäkringsbolag påverkar vi vår omvärld utifrån hur vi väljer att investera vårt kapital. Med ansvarsfull kapitalförvaltning kan vi göra skillnad och bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi ser också att hållbara investeringar ger högre avkastning i längden. Därför investerar vi enbart i fonder som tar hänsyn till risker och möjligheter kring hållbarhet i sin förvaltning. På så sätt skapar vi ekonomisk långsiktighet i försäkringsverksamheten för våra kunder, som också är våra ägare.

Tydliga riktlinjer för hållbar kapitalförvaltning

Våra investeringsriktlinjer utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Under 2018 hade Bliwa drygt 2 miljarder kronor investerade i 23 olika fonder. Av dessa har 21 fonder idag signerat PRI, mot­svarande 96,5 procent av vårt investerade kapital. Vi investerar i fonder som strategiskt placerar i företag som är mer hållbara än andra likvärdiga företag. Vi kräver att våra fondförvaltare har en aktiv och regelbunden dialog med de bolag som de investerar i för att påverka dem att agera hållbart i alla lägen.

Innan vi investerar i en fond utför vi en negativ screening för att se om den lever upp till våra etiska krav. Det innebär att vi undviker att investera i företag som bryter mot FN:s normer och konventioner. Vi väljer exempelvis bort investeringar som bidrar till kränkning av mänskliga rättigheter och arbetsrätt, miljöförstöring, korruption samt i vapen som kärnvapen, personminor och klustervapen. Dessutom undviker vi innehav i företag som är involverade i produktion av tobak, alkohol, pornografi och gambling. För att minska våra klimatrisker och bidra till FN:s klimatmål väljer vi investeringar med lågt koldioxidavtryck och låg exponering mot fossila bränslen, dessutom undviker vi investeringar i kol.

Screeningen följs upp regelbundet. Om en fond inte lever upp till våra krav på hållbarhet och etik initierar vi en dialog med fondförvaltaren kring deras förmåga att integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Om vi efter dialogen bedömer att fonden inte kan förbättra sig så att den lever upp till kraven så avyttras investeringen.

Positiv påverkan på FNs globala miljö- och klimatmål

Med stöd av SEB kartlägger vi hur våra investeringar påverkar och bidrar till FNs globala mål för hållbar utveckling. Analysen visar att Bliwas positiva påverkan sker framförallt inom miljöområdet.

Enligt mätningen har Bliwas aktieportfölj tre gånger högre andel investerat i verksamheter som bidrar positivt till FNs miljö- och klimatmål än index. Bliwas aktieportfölj har också 73 procent lägre förbrukning av vatten, producerar 98 procent mindre miljöavfall, och släpper ut mindre än hälften så mycket koldioxid jämfört med index som motsvarar genomsnittet på marknaden. Anledningen är bland annat att Bliwas aktiefonder helt undviker investeringar i kolbolag och till största delen undviker investeringar i verksamheter som producerar eller använder andra fossila bränslen, exempelvis vissa energibolag. Bliwas aktiefonder investerar istället i bolag inom finanssektorn, informationsteknologi och industribolag som har låga utsläpp och bidrar med lösningar för att minska negativ miljöpåverkan.

Vår investering i skog bidrar positivt till miljön och klimatet genom att skogen absorberar koldioxid och kan användas som ersättare till fossila bränslen i produktion av drivmedel, textil och byggmaterial till höghus. Som exempel växer svenska skogen med 120 miljoner kubikmeter varje år och den binder drygt 140 miljoner ton koldioxid. Det är dubbelt så mycket som de totala svenska utsläppen av koldioxid.

Vår ambition är att öka investeringar i klimatsmarta företag och tillgångar som bidrar till en minskad påverkan på klimatet och en bättre miljö. För att FNs klimatmål enligt Paris-avtalet ska uppnås krävs investeringar som innebär minskat koldioxidavtryck och minskad användning av fossila bränslen.

Bliwa bidrar idag framförallt till fem av FNs globala mål för hållbar ­utveckling genom att investera i:

Gröna obligationer som finansierat projekt hos svenska kommuner, ­städer och internationella organisationer med fokus på vattenrening, vatten­infrastruktur, avfallshantering och vård av vatten- och naturom­råden. Exempelvis African Development Bank som 2018 slutförde ett projekt som nu ger 2,5 miljoner människor i Kairo tillgång till rent vatten.

Gröna obligationer som finansierat projekt hos svenska kommuner, städer och internationella organisationer med fokus på energieffektiva fastigheter och utveckling av förnyelsebar energi. Exempel är ett fastighetsbolag som genom ny teknik och köp av förnyelsebar energi nu minskat sin energianvändning och sina koldioxidutsläpp från fastigheterna med 95 procent sedan 2002.

En fastighetsfond som utvecklar och förvaltar energieffektiva fastigheter som endast använder förnyelsebar energi och utvecklar trygga socialt hållbara boendemiljöer. Bliwa investerar också i gröna obligationer som finansierar projekt hos svenska kommuner, städer och internationella organisationer med fokus på förbättrad avfallshantering, energieffektivisering och klimatvänlig kollektivtrafik som minskar städers negativa miljöpåverkan.

Skog fungerar som en koldioxidsänka. Den svenska skogen absorberar dubbelt så mycket koldioxid som de totala utsläppen i Sverige. Dessutom kan skogen användas för att producera biobränsle och material som kan ersätta fossila bränslen och material. Bliwa investerar också i gröna obligationer som finansierar Gröna bolån hos banker – det vill säga bolån med ränterabatt till energi­effektiva bostäder med låg användning av fossilbaserad energi. Men också gröna obligationer som finansierar användning av förnyelsebar energi hos fastighetsbolag.

Skog som förvaltas på ett hållbart sätt med hänsyn till den biologiska mångfalden och med den långsiktiga försörjningen av skog som råvara i åtanke.

Hållbara investeringar lönar sig

Vårt fokus på en ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning ger goda resultat. De flesta av våra fonder ger bättre avkasting än index samtidigt som de skärpt sina hållbarhetskrav och har en stark hållbarhetsprofil.

Genom klimatsmarta investeringar uppnår vi även högre långsiktig avkastning och lägre klimatrisker. Med klimatrisker menar vi både risken för skador på fysiska tillgångar från naturkatastrofer och risken att tillgångar inom fossila bränslen rasar i värde vid en hastig omställning till förnyelsebar energi till följd av klimatförändringar. Vi ställer därför krav på våra fondförvaltare att särskilt beakta även klimatrisker vid val av investeringar, exempelvis genom att begränsa exponeringar mot fossila bränslen och koldioxidavtrycket i portföljen.

Under 2018 har vi analyserat effekten på Bliwas portfölj i ett negativt klimatscenario med en hastig omställning av energimarknaden. Resultatet visar att Bliwas portfölj skulle påverkas väsentligt mindre än marknaden som helhet i ett sådant scenario.

     Andreas Summersea citat