Så arbetar vi

Vi bryr oss för mycket om våra kunder och våra erbjudanden för att komma med färdiga lösningar. Så vi börjar med att fråga. Hur ska försäkringarna bidra till att företaget blir mer attraktivt, att gruppen får trygga villkor och att förutsättningarna för välmående hos den enskilde medarbetaren ökar?

Vi skapar alltid lösningen tillsammans
Det är skillnad mellan att visa upp hela produktkatalogen och att ställa frågan ”Vad behöver ni?”. Vi föredrar att fråga. Det leder till intressanta diskussioner, men framförallt leder det till att vi tillsammans kan arbeta fram lösningar som fungerar för er. Vi kommer ofta tidigt in i arbetet med att utveckla produkter.

Vi bygger ett paket
Våra försäkringar och tjänster kan ses som byggstenar som sätts samman beroende på vilka behov kunden har. I samarbete med den som företräder gruppen sätter vi samman ett paket som består av olika försäkringar och olika servicetjänster. Anslutningen till försäkringen kan vara frivillig eller obligatorisk och försäkringarna kan vara såväl individ- som arbetsgivarbetalda.

Vi vill helst vara nära våra kunder
De flesta av våra större kunder har valt att arbeta direkt med Bliwa, utan mellanhand. Det innebär att kunden får ut det mesta av oss - anpassade affärsmodeller med hög servicegrad, stöd i försäkringshanteringen, möjlighet till insyn och påverkan samt stöd i kundernas strategiska hälsoarbete. Direktkontakt underlättar också riskdelning som pooling och återförsäkring till captive, för dem som önskar det. För de kunder som anlitar försäkringsförmedlare arbetar Bliwa på motsvarande sätt gentemot förmedlaren med en anpassad affärsmodell i syfte att underlätta för kunden och undvika dubbelarbete.

Tekniken förenklar samarbetet
Bliwa utvecklar kontinuerligt IT-system och administration för att kunna tillmötesgå kunders och samarbetspartners arbetssätt. Flera av våra kunder anlitar externa administratörer som Benify, Försäkringsgirot eller Idur för löner, pensioner och andra förmåner. Bliwas tekniska gränssnitt gör det möjligt att kostnadseffektivt och säkert utbyta information med dessa. Via webben får den som företräder en grupp insyn i vårt försäkringssystem och den enskilde försäkringstagaren kan hantera sitt försäkringsskydd.

Överskott tillbaka till kunden
Som kund i Bliwa är du också ägare. Det innebär att våra kunder har möjlighet till inflytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkringstagarna genom premierabatter och förbättrade villkor.