Mer om TGL

Den här sidan vänder sig till dig som har tecknat eller kommer att teckna Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Bliwa för dina anställda. Här har vi samlat uppgifter om hur man sköter försäkringen och vilka den omfattar.

Det är viktigt att rätt antal personer är försäkrade.

Så ansöker man om TGL

Arbetsgivare kan teckna TGL i Bliwa Livförsäkring för sina anställda. Ansökan om försäkring görs på blanketten Ansökan TGL, som finns att skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor. När Bliwa Livförsäkring har fått en fullständig ansökan och denna har godkänts, skickar vi ett försäkringsavtal. Avtalet om TGL gäller därefter tills det sägs upp av arbetsgivaren eller Bliwa Livförsäkring.

Dessa ska omfattas

TGL ska omfatta samtliga anställda tjänstemän som
1. har fyllt 18 men inte 70 år (dock inte nyanställda som fyllt 65 år)
2. arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka
3. uppfyller hälsokraven (se ansökan).

Tjänstemän som är partiellt arbetsföra vid anställningstillfället och som arbetar mer än 8 timmar i genomsnitt per vecka ska också omfattas av försäkringen.

Tjänstemän som vid anslutningstidpunkten inte uppfyller hälsokraven ska anmälas till TGL så snart de åter blir fullt arbetsföra.

Försäkringen gäller till och med månaden innan tjänstemannen går i pension.

Även egen företagare som arbetar i sitt företag kan omfattas av TGL. Som egen företagare räknas:

  • Aktieägare som själv eller tillsammans med make/registrerad partner, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i aktiebolaget
  • Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma) samt samtliga ägare i handelsbolag
  • Komplementären i kommanditbolag.

Premie och betalning

Under 2020 är premien 30 kronor per månad och försäkrad. Premieavisering sker årsvis för företag med högst 3 försäkrade och halvårsvis för 4–99 försäkrade. De arbetsgivare som har 100 eller fler TGL-försäkrade kan få en premieavisering varje månad.

Premien förfaller till betalning vid betalningsterminens ingång. Den ska betalas inom 1 månad från förfallodagen. Om detta inte sker kan försäkringsavtalet träda ur kraft.

Försäkringsbesked

Arbetsgivaren får försäkringsbesked om TGL som ska lämnas till de försäkrade.

Anmäla ändringar

Arbetsgivaren ska fortlöpande anmäla ändringar om tjänstemän nyanställs eller slutar sin tjänst, blir långtidssjuka eller åter arbetsföra, samt om företagets namn eller organisationsnummer ändras. Ändringar meddelar du till kund@bliwa.se eller 08-696 22 80.

Uppsägning av avtal

Meddela Bliwa Livförsäkring per brev, e-post eller fax om ni vill säga upp TGL-avtalet.

Anmälan om dödsfall

Vid dödsfall ska arbetsgivaren bekräfta att den avlidne har omfattats av försäkringen. Blanketten Anmälan om dödsfall TGL finns att skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor. Bifoga Dödsfallsintyg och släktutredning som beställs från Skatteverket.

Sjukdom och premiebefrielse

Om en anställd varit sjuk längre än 90 dagar behöver företaget inte betala premie. Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst 25 procent. Blanketten Ansökan om premiebefrielse finns att skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Vilka på företaget är försäkrade?

När arbetsgivaren tecknar en TGL-försäkring gäller den för alla anställda tjänstemän och verksamma delägare i bolaget. Företaget betalar en premie för varje person och ska därför löpande meddela Bliwa Livförsäkring när antalet anställda ändras.

Är rätt antal personer försäkrade?

Det står på premieaviseringen från Bliwa Livförsäkring hur många personer som företaget betalar TGL för. Kontakta Bliwa Livförsäkring om antalet personer på premieaviseringen inte stämmer med verkligheten, så justeras debiteringen vid nästa premieavisering.

Omfattas även deltidsanställda?

Ja, men man måste arbeta minst 8 timmar i veckan. För den som arbetar mellan 8 och 16 (avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK) alternativt 15 (Bankavtalet) timmar i genomsnitt per vecka gäller försäkringen med halva belopp. Ersättningen kan då högst bli 3 prisbasbelopp och barntillägget högst 1 prisbasbelopp per barn.

TGL gäller inte under de 6 första månaderna av en anställning för den som arbetar mellan 8 och 16 respektive 15 timmar. Har personen tidigare haft en anställning då han eller hon omfattades av TGL-försäkringen gäller den dock från första anställningsdagen på den nya arbetsplatsen.

Kan egen företagare omfattas?

Ja, även egen företagare som arbetar i sitt företag kan omfattas av TGL. Som egen företagare räknas:
1.Aktieägare som själv, eller tillsammans med make/registrerad partner, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i aktiebolaget.
2. Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma) samt samtliga ägare i handelsbolag.
3. Komplementären i kommanditbolag.

Ska man betala premie för föräldralediga?

Ja, premien ska betalas och TGL gäller som om personen hade arbetat.

Ska man betala premie för studielediga?

Nej. Om den anställde får eller har rätt till studiemedel eller studiestöd för sina studier under tjänstledigheten gäller ett efterskydd under maximalt 24 månader.

Vad gäller för dem som gör värnplikt?

Den som gör sin grundutbildning som värnpliktig omfattas inte av TGL utan istället av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Företaget ska alltså inte betala TGL-premien då. Däremot gäller TGL för dem som deltar i militär repetitionsövning.

Vad gäller för långtidssjuka?

De som är långtidssjuka omfattas av TGL. Men när någon varit sjuk i mer än 90 dagar blir han eller hon premiebefriad. Företaget behöver alltså inte betala någon premie då.

Meddela därför Bliwa Livförsäkring när en anställd varit sjuk i mer än 90 dagar och kontakta oss när personen åter är i tjänst

TGL gäller även för den som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur gäller TGL för arbetslösa?

Försäkringen gäller även en tid efter det att anställningen upphört, det finns alltså ett efterskydd.

Efterskyddet gäller under lika lång tid som den anställde har omfattats av försäkringen, men högst i 24 månader. Därefter har personen en allmän efterskyddsperiod på 3 månader.

Efterskyddet gäller också för den som går på omskolning som ordnas av en myndighet och för den som får bidrag av Trygghetsrådet för utbildning.

Efterskyddet gäller under förutsättning att personen aktivt söker arbete (de fullständiga kraven finns i försäkringsvillkoren). Om han eller hon inte har fått något arbete inom den tiden finns möjlighet att på egen bekostnad teckna fortsättningsförsäkring TGL. Det måste man dock göra innan efterskyddstiden är slut.

Ytterligare information

Detta är en översiktlig information om TGL. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon: 08-696 22 80, eller e-post: kund@bliwa.se.