Så arbetar vi

Vi bryr oss för mycket om våra kunder och våra erbjudanden för att komma med färdiga lösningar. Så vi börjar med att fråga. Hur ska försäkringarna bidra till att företaget eller organisationen blir mer attraktiv, att gruppen får trygga villkor och att förutsättningarna för välmående hos den enskilde medarbetaren eller medlemmen ökar?

Vi skapar alltid lösningen tillsammans
Det är skillnad mellan att visa upp hela produktkatalogen och att ställa frågan ”Vad behöver ni?”. Vi föredrar att fråga. Det leder till intressanta diskussioner, men framförallt leder det till att vi tillsammans kan arbeta fram lösningar som funkar för er. Vi kommer ofta tidigt in i arbetet med att utveckla produkter.

Vi bygger ett paket
Våra försäkringar och tjänster kan ses som byggstenar som sätts samman beroende på vilka behov kunden har. I samarbete med en förmedlare som företräder gruppen sätter vi samman ett paket som består av olika försäkringar och olika servicetjänster. Anslutningen till försäkringen kan vara frivillig eller obligatorisk och försäkringarna kan vara såväl individ- som arbetsgivarbetalda.

Gärna ett trepartssamarbete kund-förmedlare-Bliwa
Bliwa låter kunden bestämma om man vill arbeta genom förmedlare eller direkt. Erfarenhetsmässigt tycker vi att det blir bra om vi kan ha en dialog både med kund och förmedlare, men det kan variera med typ av uppdrag. För de kunder som anlitar försäkringsförmedlare arbetar Bliwa med en anpassad affärsmodell i syfte att underlätta för kunden och undvika dubbelarbete.

Tekniken förenklar samarbetet
Bliwa utvecklar kontinuerligt IT-system och administration för att kunna tillmötesgå samarbetspartners arbetssätt. Flera av våra kunder anlitar externa administratörer som Benify, Försäkringsgirot eller Idur för löner, pensioner och andra förmåner. Bliwas tekniska gränssnitt gör det möjligt att kostnadseffektivt och säkert utbyta information med dessa. Via webben kan förmedlaren få insyn i vårt försäkringssystem.